Anna Szkudlarz, 05.12.2021 159


Czasami psy mają swoje własne plany hodowlane...
Sometimes dogs have their own breeding plans....


Pragnę Was poinformować, że nasza emerytowana suczka Lea Z Ochoczej postanowiła wbrew naszym decyzjom, że pozostawi po sobie jeszcze swoje geny.... Ostatni planowany miot Lei pojawił się 31 maja 2020 roku, kiedy to nasza Lea nie skończyła jeszcze ósmego roku życia. To był jej piąty, zdrowy i silny miot. Po tym miocie postanowiliśmy, że przejdzie na tzw psią emeryturę. Lea miała w swoim życiu najpiękniejsze szczenięta jakie się u mnie urodziły. Wszystkie zawsze rodziły się bez problemu, bardzo żywotne i zdrowe a później wyrastały na wysokiej klasy przedstawicieli rasy, zdobywając liczne tytuły wystawowe oraz coursingowe oraz zasilając swoimi zdrowymi, doskonałymi genami inne hodowle w Polsce oraz za granicą. Lea to taki diament wśród suczek hodowlanych i została ona  "matką- założycielką" naszej hodowli. Dzięki niej wyprowadziliśmy w hodowli niezwykle rozpoznawalną linię zdrowych psów, o pięknych głowach, bardzo dobrej psychice, świetnych budowach oraz talentach do sportu. Pomimo tego, nie planowaliśmy już więcej miotów po tej wybitnej suce. Jednak pech chciał, że mój samczyk mieszkający u nas w hodowli- Cyrenne'Sperides De Salkin Aidan, uciekł podczas jej cieczki z osobnego pokoju i jakimś cudem dostał się do niej. Co prawda Lea była już przy końcu cieczki, bo 15 jej dnia, ale Mati to bardzo szybki reproduktor i zanim zdążyłam do nich dobiec, już zauważyłam ruchy frykcyjne. Nie dopuściłam do tzw skleszczenia i od razu odizolowałam psy, mając nadzieję, że te kilka sekund kopulacji oraz bardzo późny czas cieczki nie pozwolą jej zajść w ciąże. Jednak Lea pomimo swojego wieku jest w doskonałej formie, zawsze była bardzo płodną i zdrową suką, i te fakty zaważyły na tym, że pomimo bardzo niekorzystnych warunków przypadkowego krycia, Lea ostatecznie zaszła w ciąże. Oczywiście miałam do wyboru podanie leków poronnych, lecz patrząc na jej świetną kondycję, idealne wyniki badań i to, że już miała miot siedmiu zdrowych, pięknych szczeniąt z tym reproduktorem, postanowiłam, że nie będę zabijała płodów. Zawsze jestem daleka od aborcji. To jednak żywe istoty, dlaczego mam je zabijać tylko dlatego, że w pewnych kręgach ludzi mogę liczyć na hejt i pomówienia? Nigdy bym celowo nie dopuściła suki do krycia w wieku powyżej 8 lat. Jeśli planowałabym zrobić jej więcej miotów- przecież mogłabym ją dopuścić pół roku temu, kiedy Lea jeszcze nie weszła w dziewiąty rok życia. Jednak uważam, że 4-5 miotów dla suki to wystarczająca ilość. Z pewnością wyciągnę wnioski z takiej wpadki i Lea zostanie poddana sterylizacji, jak wszystkie inne suczki po zakończeniu okresu reprodukcyjnego. Jestem jednak pewna, patrząc na jej kondycję i wigor, że ta ciąża w żaden sposób nie wpłynie na jakość ani długość jej życia, gdyż Lea nigdy nie miała żadnych komplikacji porodowych i rodziła z wielką łatwością. Poza tym doskonale znam te geny i jej rodziców, którzy aktualnie mają ponad 16 lat i wciąż są w świetnej formie. Oczywiście wszystko odbędzie się zgodnie z regulaminem i pozwoleniem z oddziału ZKwP. Szczenięta dostaną metryki oraz wszystkie niezbędne dokumenty.


I would like to inform you that our retired female Lea Z Ochoczej decided against our decisions that she would leave her genes behind ... The last planned Lea litter appeared on May 31, 2020, when our Lea was not yet eight years old. It was her fifth, healthy and strong litter. After this litter, we decided that she would go into the so-called dog retirement. Lea had the most beautiful puppies in her life that were born to me. All of them were always born without any problems, very lively and healthy, and later grew into high-class representatives of the breed, winning numerous show and coursing titles and feeding other breeding farms in Poland and abroad with their healthy, perfect genes. Lea is a diamond among breeding bitches and she became our "founding mother" of our breeding. Thanks to her, we have introduced an extremely recognizable line of healthy dogs, with beautiful heads, very good psyche, great builds and talents for sports. Despite this, we did not plan any more litters from this outstanding female. However, it was unfortunate that my male living in our kennel - Cyrenne'Sperides De Salkin Aidan, escaped from a separate room during her heat and somehow managed to get to her. It is true that Lea was at the end of the heat, because on the 15th day, but Mati is a very fast stud and before I managed to reach them, I already noticed frictional movements. I prevented the so-called jamming and isolated the dogs right away, hoping that the few seconds of copulation and the very late time of heat would not allow her to get pregnant. However, despite her age, Lea is in excellent shape, she has always been a very fertile and healthy bitch, and these facts meant that despite the very unfavorable conditions of accidental mating, Lea eventually became pregnant. Of course, I had a choice of giving abortion drugs, but looking at her great condition, perfect test results and the fact that she already had a litter of seven healthy, beautiful puppies with this stud dog, I decided not to kill fetuses. I am always far from having an abortion. However, they are living creatures, why should I kill them only because in certain circles of people I can count on hate and slander? I would never deliberately let a bitch mate over 8 years old. If I had planned to give her more litters - I had the opportunity a year ago, when Lea was not yet nine years old.However, I think 4-5 litters for a female is enough. I will surely draw conclusions from such a setback and Lea will be sterilized like all other bitches after the end of the reproductive period. However, I am sure, looking at her condition and vigor, that this pregnancy will in no way affect the quality or duration of her life, as Lea never had any birth complic


#Tagi / #Tags

Szczenięta, charcik włoski, miot charcika