Evita Super Charty


27.12.2019
4 lata, 5 miesięcy i 3 dni

Hodowca / Breeder
Anna Szkudlarz
Ojciec / Father
HERRUBIN Du Domaine De Chanteloup
Matka / Mother
RACING MINI Super Charty
Umaszczenie / Colour
Isabel

Opis DESCRIPTION


Evita w domu została "Szacką" z racji faktu, że akurat czytałam książki Zygmunta Miłoszewskiego, gdzie bardzo spodobała mi się postać prokuratora Teodora Szackiego. Evita wykazywała cechy charakteru bohatera kryminałów takie jak nieustępliwość, siła charakteru, inteligencja, spryt oraz charyzma, dlatego też postanowiłam nazwać ją po prostu Szacką :) Oczywiście jak to w naszym domu zawsze bywa- nigdy nie obejdzie się bez dodatkowych ksywek, tak więc Evita jest także "Ciastką" z racji swojego ogromnego łakomstwa i zamiłowania do psich oraz ludzkich "ciastek". 

Szacka to niewielkiej postury suczka o drobnej budowie ciała, lecz całkiem długich łapkach co daje jej ostatecznie całkiem niezły wzrost w granicach 35-36 cm. Jej waga w zależności od pory roku, kondycji oraz humoru oscyluje pomiędzy 4,5 a 5 kg.  Sylwetka naszej bohaterki doskonale wpisuje się we wzorcowy kwadrat a proporcje ciała są prawidłowe. Evita ma sympatyczny wyraz pyszczka o głowie z nieco szerszą i delikatnie wysklepioną czaszką, co daje jej nieco uroku "laleczki". Przy tym ma pięknie osadzone i małe uszka, świetnie pigmentowane brązowe oraz okrągłe oczy i całkiem mocną żuchwę. Oczywiście posiada idealny zgryz nożycowy z równymi, pięknymi i wielkimi białymi zębami. Jej szyja jest odpowiedniej długości w stosunku do głowy i doskonale, wysoko osadzona i noszona.  Ciastka ma prawidłową linię górną, choć mogłaby być bardziej łukowata w okolicy lędźwiowej oraz prawidłową linię dolną. Kątowanie kończyn przednich jest idealne dla rasy, co daje jej przepiękną akcję przodu, natomiast kończyny tylnie mogły by być nieco mocniej kątowane a zad nieco bardziej spadzisty. W ruchu Evita przedstawia bardzo typowy obraz charcika włoskiego z lekkością oraz wydajnością poruszania się. Ogon jest średniej długości, nieco wyżej osadzony niż bym chciała, lecz noszony nisko, prawidłowo.  Evita ma przepiękny, ciepły odcień umaszczenia oraz bardzo wysokiej jakości szatę, która szczelnie pokrywa każde miejsce w jej ciele nie pozostawiając ani milimetra prześwitów czy łysin. Ta jakość włosa przekazuje się w genach już od babci Lei Z Ochoczej na kolejne pokolenia. W dotyku jej sierść jest niebywale przyjemna, gładka i miękka lecz jednocześnie ściśle przylegająca co w odczuciu daje wrażenie jakbym dotykała najwyższej jakości aksamit. 

Nasza bohaterka to charakterna dziewczyna, która kocha być w centrum uwagi i o tę uwagę zabiega, wciskając się na kolana nawet wtedy, kiedy nie ma na nich już miejsca. Ma silną osobowość za jej matką - Racing Mini Super Charty i uważam, że odziedziczyła niezwykle sporo jej cech charakteru. Jest bardzo inteligentna, cwana jak rudy lis, wie jak o siebie zadbać i o uwagę człowieka. Jej charakter świetnie się przekłada na coursing gdyż w pogoni za wabikiem jest niezwykle zawzięta, zacięta i nie odpuszcza nigdy. Taka była jej matka i taka sama była jej babcia w tym sporcie. Ciastka to pies, który jednak ponad wszystko ceni sobie bliskość człowieka i oddałby życie za miłość swojego Pana- jak każdy charcik włoski. 

DESCRIPTION IN ENGLISH: 

At home, Evita became "Szacka" due to the fact that I was reading books by Zygmunt Miłoszewski, in which I really liked the character of the prosecutor Teodor Szacki. Evita showed character traits of a hero of detective stories such as tenacity, strength of character, intelligence, cunning and charisma, which is why I decided to call her simply Szacka :)
Of course, as it always happens in our house - we can never do without additional nicknames, so Evita is also "Cookie" because of his great gluttony and love for dog and human "cookies".

Szacka is a small female with a small body build, but quite long legs, which ultimately gives her quite a good height of 35-36 cm. Its weight, depending on the season, condition and mood, oscillates between 4.5 and 5 kg. The silhouette of our heroine fits perfectly into the model square and the proportions of the body are correct. Evita has a nice face with a head with a slightly wider and slightly arched skull, which gives her a bit of "doll" charm. At the same time, he has beautifully set and small ears, well-pigmented brown and round eyes and quite a strong jaw. Of course, he has a perfect scissor bite with even, beautiful and large white teeth. Her neck is of adequate length in relation to the head and perfectly set on and carried well. "Biscuits" has a correct topline, although it could be more arched in the lumbar region, and a correct bottomline. The angulation of the forelegs is ideal for the breed, giving it a beautiful front action, while the hind legs could be a bit more angulated and the croup a bit more sloping. In movement Evita shows a very typical image of an Italian greyhound with lightness and efficiency of movement. The tail is of medium length, set a little higher than I would like, but carried low and correctly. Evita has a beautiful, warm shade of color and a very high quality coat that tightly covers every place in her body, leaving not a millimeter of gaps or bald patches. This quality of hair is passed down in the genes from grandmother Lea Z Ochoczej to the next generations. To the touch, her fur is extremely pleasant, smooth and soft, but at the same time close-fitting, which gives the impression of touching the highest quality velvet

Our heroine is a characterful girl who loves to be the center of attention and strives for this attention, pressing herself on her knees even when there is no room for them. She has a strong personality behind her racing mother Mini Super Super Charty and I believe she has inherited a lot of her character traits. She is very intelligent, cunning as a red fox, knows how to take care of herself and human attention. Her character translates perfectly into coursing because in pursuit of a lure she is extremely fierce, fierce and never lets go. So was her mother and so was her grandmother in the sport. Biscuits is a dog who, however, above all, values ​​the closeness of a human and would give his life for the love of his master - like every Italian Greyhound.


ZDJĘCIA PHOTOS


Badania genetyczne (genetic panel):

FEH/ARAI (Familial Enamel Hypoplasia / Autosomal Recessive Amelogenesis Imperfecta/ Niedorozwój Szkliwa)  N/N

PCAG (Primary Closed Angle Glaucoma/ Jaskra z zamknietym kątem przesączaniaN/N

PRA-IG1 (Progressive Retinal Atrophy/ Postępujący zanik siatkówkiAA Bb CC DD Ee


Badania kliniczne (general health panel):

Thyroid/ Tarczyca- w normie 

General eye health checks - OK (18/09/2021, ECVO certificate)

Patellas/ Rzepki - 0/0 (w normie)


Dog Coat Color panel:

E locus  Em/e1

B locus B/B

D locus d1/d1

A locus ay/ay

S locus N/S


Nazwa
Name
Ojciec
Father
Szczenięta
Description
Litter P LitterP
12.08.2021
3 0
Black Baraka Opus Optimus Parisienne Tango
Paso Doble
Peek A Boo
Litter A2 LitterA2
05.08.2022
2 3
Eledi Grace Iulius Andromeda
Aquarius
Aquila
Aries
Auriga
Litter P2 LitterP2
01.01.2024
1 4
Sobers Zenobio Pierluigi
Primavera
Pellegrina
Pascalina
Pia

Litter P2

01.01.2024
4 miesiące i 29 dni


Pia

Litter A2

05.08.2022
1 rok, 9 miesięcy i 25 dniLitter P

12.08.2021
2 lata, 9 miesięcy i 18 dni